Anunt angajare


joi - 29 - octombrie - 2020

Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București, “Academician Nicolae Cajal”, instituție care funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, angajează, fără concurs, pe o perioadă determinată (pe perioada stării de alertă), următoarele posturi in  conformitate cu  Legea nr. 55/2020, art 27(1) privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:

- psiholog/psihoterapeut

- infirmiera

 

Condiții generale de participare pentru toate posturile:

 • are cetaţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic Europeanşi și domiciliul în România ;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitatate (se acceptă și documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);
 • îndeplineşte condiţiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 

1. La înscrierea pentru angajarea pe posturile de psiholog/psihoterapeut, condițiile necesare în vederea ocupării funcției: să dețină diploma de absolivre studii superioare – Facultatea de Psihologie; diplomă de bacalaureat; cunoștințe operare PC;

 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat naștere, certificat căsătorie, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor – diploma de bacalaureat și școală postliceală sanitară în specialitățile solicitate, diplomă de absolvire a învățământului superior de trei ani în specialitate sau diplomă de licență în specialitate şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor solicitate;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – MODEL ATAȘAT;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe email de la medicul de familie al candidatului);
 • copie după certificatul de membru al Colegiului Psihologilor din România;
 • curriculum vitae format EUROPASS.

 

2. La înscrierea pentru angajarea post infirmiera

 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat naștere, certificat căsătorie, după caz;
 • copiile actelor de studii (medii sau generale)
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe email de la medicul de familie al candidatului);
 • curriculum vitae
 • declarație pe propria răspundere că nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu conform Ordin MS nr.414/11.03.2020, modificat si completat prin Ordinul MS nr. 497/25.03.2020 – MODEL ATAȘAT.

 

 

CRITERII DE SELECȚIE:

 • îndeplinirea condițiilor de studii și vechime;
 • au întâietate candidații care au experiență în domeniul de asistenta sociala;
 • competențe/specializări deținute, cele din domeniul medical fiind prioritare
 • motivația candidatului
 • disponibilitatea candidatului

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

În cazul în care se încheie contractul individual de muncă, se va depune obligatoriu cazierul judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu în 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului individual de muncă.

La data prezentării, la sediul instituției, pentru încheierea contractului individual de muncă, candidații declarați admiși vor prezenta actele în original, pentru certificare.

Relații suplimentare se pot obține la Secretariatul caminului , telefon 031/101.93.44, adesa de e-mail: office@caminvartnicibucuresti.ro sau mesaj pe adresa de facebook a caminului.